Проф. Иван Щерев завършва Медицински университет – Варна през 2000 г. От 2002 г. до 2007 г. специализира „Вътрешни Болести“. През 2008 г. заминава за Япония като редовен докторант на японското правителство. През 2011 г. се дипломира там като Доктор по Медицинска онкология след успешно защитена дисертация на тема „Влияние на PI3K-инхибицията върху HGF-свързаната резистентност на белодробен аденокарцином към EGFR-тирозин-киназни инхибитори.”
След завръщането си в България през периода 2012-2015 г. специализира “Медицинска онкология”. През 2015 г. придобива академична длъжност „доцент“ по Медицинска онкология. От 2005 г. до 2018 г. е преподавател в катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински Университет, Варна. В периода 2016 – 2018 г. ръководи клиниката по Медицинска онкология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. През 2018 г. придобива академична длъжност „професор“ по Медицинска онкология. През същата година се присъединява към екипа на клиниката по „Медицинска онкология“ на МБАЛ „Надежда“ в София.
Основните области, в които проф. Щерев има подчертани научни интереси и неоспорим принос, са лечението на белодробния карцином – таргетна и системна терапия, адювантното лечение на колоректалния карцином, клиничните проучвания в онкологията, имунологията, некроптоза, автофагия, резистентност към таргетна терапия, предиктивни биомаркери за чувствителност към химио – и таргетна терапия в онкологията.
В своя професионален път проф. Щерев има редица публикации: 2 монографии, участие в 2 международни учебника, над 70 статии и повече от 30 доклада.
Участва в различни значими научни форуми с авторски разработки: Tumor biology symposium, Kanazawa Japan 2010; 69th Annual Meeting of Japaneese Cancer Association. 2010 September, Osaka, Japan; American Association for Cancer Research Special Conference. 2011 February USA; ESMO 2016, 2018-2021; ASCO 2018-2021; European Respiratory Society-2020.
Рецензент е на водещи международни списания по онкология с импакт фактор: Cellular Physiology and Biochemistry-Karger, Clinical and Translational Oncology-Springer-Nature, Molecular and Cellular Biochemistry-Springer-Nature, Current Psychology-Springer-Nature, Forum of Clinical Oncology, Exploration of Targeted Anti-tumor Therapy, Aging, International Journal of General Medicine, Indian Journal of Cancer,Bioengineered,Cancers, Cancer Management and Research.
Българска Асоциация по Медицинска Онкология