Необходими документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност:

1. Заявление по образец до Ректора на Медицинския университет като  се посочват имената на кандидата по документ за самоличност,местоработата, адрес за кореспонденция и ЕГН (ЛНЧ) на кандидата;  

2. Книжка за специализация следва да е с четливо отразени колоквиуми, дата, подпис на комисията и печат на базата, в която е проведен колоквиума. Колоквиумите се полагат ритмично, в срока на специализацията и съобразно с индивидуалния учебен план;  

3. Документ издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности; 

 4. Удостоверения за преминати модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение;  

5. Удостоверение за проведено теоретично обучение;  

6. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения;  

7. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;  

8. Два броя пощенски пликове с точен адрес за кореспонденция, включително и пощенски код; 

 9. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност. 

Документите за допускане до държавен изпит за специалност специализантите се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ, както следва: 

 - от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май;  

- от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември. Българска Асоциация по Медицинска Онкология