Trastuzumab – deruxtecan (T-DXd) срещу trastuzumab emtansine (TDM) при пациенти с HER2+ метастичен карцином на млечната жлеза. Обновени резултати на рандомизираното фаза 3 клинично проучване DESTINY Breast 03.

T-DXd е медикамент, одобрен от САЩ и ЕС, за употреба при пациенти с HER2+ нерезактабилен/метастичен карцином на млечната жлеза след ³1 анти – HER2 режим. Одобрението се базира на рандомизираното мултицентрично фаза 3 клинично проучване DESTINY Breast 03, в което T-DXd демонстрира статистически и клинично значимо подобрение в PFS в сравнение с TDM1. В първичния временен анализ (данните са събирани до 21.05.2021г.), рискът от прогресия или смърт в резултат на заболяването е намален със 72% при употреба на T-DXd. Данните за общата преживяемост не са достатъчни за сравнение на двете групи; независимо от факта, че не е достигнат предварително заложения лимит за значимост, в групата с T-DXd се наблюдава склонност към подобрение.

Методи:

Подбраните пациентите са лекувани с trastuzumab и таксан за 6 месеца или като (нео)адювантна терапия с прогресия, или за метастатичен HER2+ карцином с възможен прием на pertuzumab. Те са разпределени на случаен принцип в отношение 1:1 да получават T-DXd 5.4 mg/kg на всеки 3 седмици (Q3W) или TDM1 3.6 mg/kg Q3W до прогресия. Първичната крайна цел е увеличение на интервала на прогресията без заболяване (PFS). Вторичните крайни цели са резултатите за общата преживяемост, oбщата честота на пациенти, които са отговорили на лечението и др.

По време на проучването проследяването е с продължителност от 28.4 месеца за T-DXd и 6.9 месеца за TDM1. Средна PFS в зависимост от BICR е 28.8 месеца в 1то рамо и 6.9 месеца във 2то; HR, 0.33; nominal P < 0.000001.

Grade >3 нежелани лекарствени реакции, свързани с лечението са установени при 56,4% от пациентите на T-DXd, срещу 51.7% от тези на TDM1.

Новите резултати потвърждават по-добрата ефикасност на T-DXd при пациенти с HER2+ метастатичен  КМЖ, които са лекувани с анти-HER2 терапия. Наблюдава се висока статистически и клинично значима полза в общата преживяемост, освен това има лесно контролируем профил на безопасност при лечение с по-голяма продължителност.Българска Асоциация по Медицинска Онкология