Trastuzumab – deruxtecan (T-DXd) сравнен с терапия по  избор на лекуващия лекар при пациенти с HER2+ нерезектабилен и/или метастатичен карцином на млечната жлеза, третиран преди с trastuzumab emtansine (TDM): първи резултати на рандомизираното фаза 3 проучване DESTINY Breast 02
 

Destiny Breast 02 е фаза 3 проучване на T-DXd сравнен с лечение по избор на лекаря при пациенти с потвърден HER2+ метастатичен карцином на млечната жлеза, лекуван преди това с TDM. Това проучване действа като потвърждение на основното фаза 2 DESTINY Breast 01 проучване.

Методи:

Пациенти с HER2+ метастатичен карцином на млечната жлеза са рандомизирани 2:1, за да получат T-DXd или лечение по избор на лекуващия лекар (trastuzumab + capecitabine или lapatinib + capecitabine). Разделени са по хормон рецепторен статус (HR – HR+/ HR-), предишно лечение с pertuzumab и история за висцерална болест. Основната крайна цел на първичния анализ е преживяемост без прогресия (PFS), определена от сляпа независима централна оценка (BICR). Вторичната крайна цел е удължаване на общата преживяемост (OS). Други цели включват потвърдена обективна честота на отговора и продължителност на отговора, които да са потвърдени от BICR, PFS по оценка на изследователя и др.

Резултати:

T-DXd значително подобрява PFS (HR, 0.36; 95% CI, 0.28-0.45; P <0.000001) и обща преживяемост (HR, 0.66; 95% CI, 0.50-0.86; P = 0.0021), сравнено с лечението по преценка на лекуващия лекар. Потвърдената обективна честота на терапевтичния отговор е 69.7% (14% пълен отговор) с T-DXd и 29.2% (5% пълен отговор) за другото лечение. Grade >3 лекарствени реакции, възникнали по време на лечението, са се появили при 52.7% и 74.1% при пациентите с T-DXd и по преценка на лекаря съответно. Лекарствено свързани интерстициални белодробни заболявания са възникнали при 10.4% от тези с  T-DXd и при 0.5% в другата група.

Резултатите от DESTINY Breast 02 потвърждават клиничната полза на T-DXd, в сравнение с конвенционалните химиотерапевтични режими при пациентите с HER2+ метастатичен карцином на млечната жлеза, които са лекувани преди това с TDM1. Доказателствата за това са статистически и клинично значимото подобрение в PFS и OS. Тези данни заедно с предходно докладваните данни от DESTINY Breast 03 за T-DXD срещу TDM1, потвърждават първата опция като оптимален избор за лечение при тези пациенти.Българска Асоциация по Медицинска Онкология