Ribociclib в комбинация с ендокринна терапия показва по–добри резултати от ХТ при HR+/HER2 авансирал карцином на млечната жлеза

Фаза 2 резултатите показват, че рибоциклиб заедно с ендокринна терапия дават по–добри резултати като първа линия за лечение на пре- и перименопаузални пациенти с агресивен, хормон рецептор (HR)–позитивен, HER2-негативен карцином на млечната жлеза.
Във фаза 2 RIGHT Choice проучването, рибоциклиб с ендокринната терапия водят до удължаване на преживяемостта без прогресия (PFS) с около 1 година, сравнено с комбинирана химиотерапия. При представянето на резултатите през 2022 на симпозиума ,,San Antonio Breast Cancer’’ екипът, водещ проучването, съобщава, че рибоциклиб + ЕТ има по-продължителен антитуморен ефект и се толерира по-добре. Те допълват, че този по-добър ефект трябва да доведе до еволюция в стандартната практика за лечение на пациенти, които страдат от труден за лечение карцином на млечната жлеза. В проуването са участвали пре- и перименопаузални пациенти с агресивен HR (+), HER2 (-), авансирал карцином на млечната жлеза, които не са били подложени на предходно лечение.
Те са рандомизирани 1:1. Първата група е получавала рибоциклиб (600 mg дневно 3 седмици с 1 седмица почивка) и ендокринна терапия (летрозол или анастрозол плюс госерелин). Втората група е провеждала лечение с комбинирана терапия по преценка на лекуващия лекар (доцетаксел + капецитабин, паклитаксел + гемцитабин, или капецитабин + винорелбин). Включени са 222 пациенти, 112 в първото рамо и 110 във второто. Средната възраст е била съответно 44 години и 43 години. Повечето пациенти са имали асимптоматични висцерални метастази (66.1% срещу 69.1%) и малка част са били с бърза прогресия на заболяването (20.5% срещу 16.4%).
Проследяването на данните е било след 24.1 месеца. 45.5% от пациентите в първото рамо са били все още на лечение спрямо 23.6% в рамото с химиотерапия. Данните за общата преживяемост не са достатъчни на този етап. Въпреки това, средната PFS е била значително по-дълга при лечението с рибоциклиб + ендокринна терапия – 24 месеца; при другата група е била 12.3 месеца (hazard ratio [HR], 0.54; 95% CI, 0.36-0.79; =.0007).  Средното време за провал на лечението отново е по-дълго в първото рамо – 18.6 месеца, сравнено с 8.5 месеца (HR, 0.45; 95% CI, 0.32-0.63). 
Общата честота на отговор при рибоциклиб + ендокринна терапия е 65.2%, а при химиотерапията - 60%. Честотата на клиничната полза е съответно 80.4% и 72.7%. Честотата на нежеланите лекарствени реакции е била 1.8% срещу 8% и честотата на събитията, свързани с лечението, които водят до неговото прекратяване са 7.1% и 23%.Българска Асоциация по Медицинска Онкология