GS1-10 Първи резултати от рандомизираното Фаза 2 проучване RIGHT Choice, включващо пременопаузални пациенти с агресивен HR+/HER2- аванасирал карцином на млечната жлеза, лекувани с рибоциклиб + ендокринна терапия срещу комбинирана химиотерапия по избор н а лекуващия лекар

Според резултати от фаза 2 проучване RIGHT Choice, при пациенти с HR+/HER2- авансирал карцином, включително пациенти с висцерални кризи, тези лекувани с рибоциклиб + ендокринна терапия са имали по-малко нежелани лекарствени реакции и значително по-дълга преживяемост без прогресия, сравнено с тези пациенти, лекувани с комбинирана терапия.
Резултати показват, че при употреба на първа линия рибоциклиб + ендокринна терапия, съществува възможността да се избегне или отложи химиотерапията и да се спести на пациентите, дори на тези с агресивно, животозастрашаващо заболяване, токсичността и прекъсванията, свързани с химиотерапията.
Дизайнът на проучването е такъв, че да сравнява резултатите при пациенти с агресивно заболяване, лекувани с рибоциклиб и ендокринна терапия и тези, лекувани с комбинирана химиотерапия.
Докладва се, че при тези, лекувани с рибоциклиб и ендокринна терапия PFS е 24 месеца, което е с около 1 година повече от тези на комбинирана химиотерапия (12.3 месеца). Средното време за неуспех на лечението отново е по – дълго – 18.6 месеца срещу 8.5 месеца.
Средният отговор на лечението е сходен между двете рамена. Въпреки това, честотата на симптоматичните странични нежелани реакции, като диария и отпадналост, са различни. В рамото с рибициклиб + ендокринна терапия нежеланите лекарствени реакции са 1.8%, докато в рамото с комбинирана химиотерапия са 8%. Аналогично, 7.1% от пациентите в първото рамо срещу 23% от тези във второто са спрели приема на поне един медикамент, включен в проучването заради нежелани реакции.
По думите на изследователите в сравнение с комбинираната химиотерапия, рибоциклиб + ендокринна терапия има по – продължителен антитуморен ефект с по – добра поносимост. Генерално тези подобрения в резултатите и поносимостта водят до еволюция в стандартите за лечение на трудно лечимия карцином на млечната жлеза, като осигуряват насока на лекарите как да третират тази част от пациентите.


Българска Асоциация по Медицинска Онкология