Палбоциклиб не подобрява PFS след прогресия при CDK4/6 инхибитори, ендокринна терапия 

Според новото фаза 2 проучване PACE, продължаването на терапия със CDK4/6 инхибитори и смяната на ендокринната терапия при прогресия на заболяването не подобрява PFS, в сравнение с промяна само на ендокринната терапия при пациенти с хормон позитивен (HR), HER2  - негативен метастатичен карцином на млечната жлеза. Проучването показва, че пациенти, които са получавали палбоциклиб и фулвестрант след прогресия, при предишно лечение със CDK4/6 инхибитор са имали сходен PFS като пациенти, които са преминали на фулвестрант без да получат палбоциклиб. Добавянето на авеломаб към лечението с палбоциклиб и фулвестрант е довело до подобрение в PFS, но статистиччески значима разлика не е постигната.
Тези данни са представени на симпозиумът ,,San Antonio Breast Cancer’’2022. Проучването PACE включва 220 пациенти със HR (+), HER2 (-) метастатичен карцином на млечната жлеза, които не са били подложени на предишно лечение с фулвестрант. Средната възраст в началото е била 57 години (между 25-83), 99% от пациентите са били жени и 80.9% са постменопаузални. Повечето пациенти (72.7%) са били с ендокринно чувствително заболяване, 90.9% са получавали преди палбоциклиб и 75.9% са били на ендокринна терапия и CDK4/6 инхибитори повече от 12 месеца.
Пациентите са рандомизирани да получават само фулвестрант (n=55), палбоциклиб плюс фулвестрант (n=111), или авеломаб плюс палбоциклиб и фулвестрант (n=54). Средното време за наблюдение е било 23.6 месеца, 18 пациента са останали на терапия по протокол.
Среднта PFS е била 4.6 месеца в рамото фулвестрант-палбоциклиб и 4.8 месеца в рамото само фулвестрант (hazard ratio [HR], 1.11; 90% CI, 0.74-1.66; =.62). Средната PFS e била 8.1 месеца с авелумаб плюс палбоциклиб и фулвестрант (HR vs fulvestrant alone, 0.75; 90% CI, 0.47-1.20; =.23). Средната обща преживяемост (OS) е била 24.6 месеца с палбоциклиб-фулвестрант и 27.5 месеца само с фулвестрант (HR, 1.02; 90% CI, 0.67-1.56). Средната OS за рамото с авелумаб плюс палбоциклиб и фулвестрант е била 42.5 месеца (HR vs fulvestrant alone, 0.68; 90% CI, 0.40-1.15). Не е имало сигнали свързани с безопасността. Най–честото нежелано събитие степен 3-4 е неутропенията: 32.7% в палбоциклиб-фулвестрант рамото и 49.1% в тройното рамо. В рамото само с фулвестрант не е имало такава неутропения. По данни на изследователите в тройното рамо не е имало неочаквана токсичност, а честотата на имунносвързаните нежелани събития е била ниска.


Българска Асоциация по Медицинска Онкология