Неоадюватна имунотерапия при локално авансирал карцином на колон – резултати от проучването NICHE-2 представени на ESMO 2022

  Една от най-впечатляващите и обсъждани теми представени на годишната конференция на ESMO 2022 бяха резултатите от проучването NICHE-2, при което 99% от пациентите с локално авансирал dMMR карцином на дебелото черво са достигнали до патологичен отговор след кратък курс неоадювантна имунотерапия с комбинация от PD-L1 и CTLA-4 инхибитор. До този момент проучванията включващи неоадювантна химио- или съчетана лъчехимиотерапия показват слаба чувствителност при пациенти с dMMR тумори, което налага необходимостта от търсене на по-ефективни решения за тази подгрупа.
В проучването NICHE-2 са включени 112 пациента с неметастатичен карцином на дебелото черво, при които е открит дефицит в механизмите за поправка на ДНК – т.нар. dMMR.
Средната възраст на пациентите в проучването е била 61 години, като 74% са определени чрез образни методи като високо рискови в стадий III, а според TNM класификацията 48% са попаднали в T4 и N2 категорията. Всички те са получили еднократно ипилимумаб в доза 1мг/кг и две апликации на ниволумаб в доза 3мг/кг до 6 седмици преди оперативната интервенция. Периодът от първата апликация на неоадювантна имунотерапия до операция е бил средно 5,4 седмици като на този етап при 99% от пациентите е постигнат патологичен отговор – пълен патологичен отговор (pathological complete response - pCR) са достигнали 67%, a основен патологичен отговор (major pathological response – MPR) – 95%.
Първичните крайни точки на проучването са 3-годишна свободна от заболяване преживяемост (DFS) и безопасност/постижимост - определени като възможност на 95% от пациентите да достигнат до операция с не повече от 2 седмици закъснение. Въпреки, че данните за DFS се очаква да бъдат публикувани през 2023г., безопасността на тази схема на лечение вече е установена – само при 4% от пациентите са наблюдавани степен 3 и 4 имунно-свързани реакции, а при двама се е наложило отлагане на оперативната интервенция с 2 седмици или повече. При всички пациенти е проведена R0 резекция като при 21% са докладвани усложнения свръзани с операцията.
При медиана на проследяване 13,1 месеца при нито един пациент не се наблюдава рецидив или прогресия на заболяването.
Въпреки, че проучването е сравнително малко и са необходими допълнителни данни, според водещите експерти в него тези резултати безспорно доказват предимствата на неоадюватната имунотерапия при тази подгрупа пациенти и се очаква подходът да се установи като водещ пред досегашните схеми на лечение при dMMR тумори на дебелото черво.

Българска Асоциация по Медицинска Онкология