Молба От Експертен борд по Медицинска онкология към БЛС и СБМД

До

Д-р Петър Москов,
Министър на здравеопазването

Копие: Проф. Н. Данчев,
Председател на НСЦРЛП

Д-р В. Грозев,
Председател на УС на БЛС

М О Л Б А

От Експертен борд по Медицинска онкология към БЛС и СБМД
Относно: Фармако-терапевтично ръководство по Медицинска онкология

Уважаеми г-н Министър, уважаеми проф. Данчев и д-р Грозев,

След искане от страна на БЛС, СБМД и НСЦРЛП, на 21.04.2015 г в срок предоставихме в завършен вид, в обем >300 стр. изработеното Фармако-терапевтично ръководство по Медицинска онкология на електронен носител, съответно с вх. № 20-00-32/21.04.2015 в НСЦРЛП и с № 343/21.04.2015 г в БЛС.
Като председател на Експертния борд твърдя, че представеният труд е плод на съвместните усилия на лекари от цялата страна с дългогодишен опит и специалност „Медицинска онкология“ и отразява оптималния консенсус на гилдията на химиотерапевтите в България. Приложен е списък на участвалите 33 души – представители на онкологични диспансери и болници с отделения по медицинска онкология от цялата страна.
От името на колегите и от свое име моля за информация дали предоставеното Ръководство е разгледано в комисията към НСЦРЛП и какъв е резултатът от това обсъждане. Към крайния срок за внасяне (21.04.2015 г) в НСЦРЛП нямаше внесен друг вариант на Фармако-терапевтично ръководство по Медицинска онкология.

В случай, че предложеният от Експертния борд вариант не е одобрен от съответната комисия, моля за обоснован отговор и аргументи за неодобрението.
Оставам на разположение в случай на възникнали въпроси.

С уважение,

Проф. д-р К.В.Тимчева,
Председател на Националния експертен
борд към БЛС и СБМД,
Председател на УС на Българска
Асоциация по Медицинска Онкология
Тел. 0898 917 317
e-mail: ctimcheva12@gmail.com

Българска Асоциация по Медицинска Онкология