Лечението на първа линия с Рибоциклиб и Летрозол показва статистически значимо подобрение на общата преживяемост (overall survival, OS) в сравнение с плацебо и Летрозол при постменопаузални пациентки с HR-позитивен, HER2-негативен напреднал рак на гърдата. Медианата на общата преживяемост в експерименталното рамо с Рибоциклиб е с 12 месеца по-дълга спрямо контролното рамо в проучването MONALEESA-2, като данните бяха публикувани на 10 март 2022 год. в New England Journal of Medicine.

Основни цели в лечението на напредналия рак на гърдата са удължаването на общата преживяемост и подобряването на качеството на живот на пациентите. Все по-дългата преживяемост след прогресия на първа линия терапия обаче затруднява оценката на ползите по отношение на общата преживяемост сред тези пациенти. По тази причина предпочитаната първична крайна цел на повечето съвременни проучвания стана преживяемостта без прогресия (progression-free survival, PFS). Авторите припомнят, че употребата на CDK4/6 инхибитори (Рибоциклиб, Абемациклиб и Палбоциклиб) доведе до значимо подобрение на PFS сред тази пациентска популация, съответно в MONALEESA-2/7, MONARCH-3 и PALOMA-2.
До момента две проучвания с Рибоциклиб сред пациентки, лекувани на първа линия за напреднало заболяване, демонстрираха значими ползи по отношение на OS. MONALEESA-7 е проучване, проведено сред пременопаузални пациентки, нелекувани до момента с ендокринна терапия и получили до 1 линия химиотерапия за напреднал рак на гърдата. Рибоциклиб доведе до статистически значимо подобрение както на PFS, така и на OS. В допълнение към това, MONALEESA-3 доказа ефикасността на комбинацията от Рибоциклиб с Фулвестрант срещу плацебо с Фулвестрант при постменопаузални пациентки с новооткрит или претретиран с 1 линия ендокринна терапия напреднал рак на гърдата, като OS отново беше статистически значимо подобрен. Проучванията MONARCH-3 и PALOMA-2, оценяващи Абемациклиб и Палбоциклиб на първа линия съответно, все още не са докладвали окончателни данни за OS.
MONALEESA-2 е фаза III клинично проучване, което оценява ефикасността и безопасността на Рибоциклиб в комбинация с Летрозол като първа линия на лечение при постменопаузални пациентки с HR-позитивен, HER2-негативен напреднал рак на гърдата. Пациентките са рандомизирани в съотношение 1:1 да получават Рибоцицклиб или плацебо в комбинация с Летрозол. Публикуваните до момента първичен и актуализиран анализ на данните демонстрираха статистически значимо подобрение на медианата на PFS за експерименталното рамо с рибоциклиб (25.3 месеца срещу 16.0 месеца; hazard ratio 0.57; 95% CI 0.46-0.70; p < 0.001).
Настоящата публикация представя данните от финалния анализ на ключовата вторичната крайна цел на проучването – OS.
При медиана на проследяването от 6.6 години са настъпили 181 смъртни случая сред 334 пациентки (54,2%) в групата с Рибоциклиб и 219 сред 334 (65,6%) в групата с плацебо. Проучването показва статистически значима полза по отношение на OS за експерименталното рамо с Рибоциклиб. Медианата на OS е 63.9 месеца (95% CI 52.4-71.0) в рамото с Рибоциклиб и Летрозол спрямо 51.4 месеца (95% CI 47.2-59.7) в контролното рамо (hazard ratio 0.76; 95% CI 0.63-0.93; p = 0.008). Не са описани нови сигнали по отношение на безопасността на комбинацията.
MONALEESA-2 предоставя доказателства за значимото подобрение на OS чрез комбинацията от нестероиден ароматазен инхибитор и CDK4/6 инхибитор, а освен това демонстрира и безпрецедентна медиана на OS от 63.9 месеца. Тази преживяемост от повече от 5 години в експерименталното рамо подкрепя въвеждането на Рибоциклиб като първа линия на лечение за постменопаузални пациентки с HR-положителен, HER2-негативен напреднал рак на гърдата.
До момента MONALEESA-7, MONALEESA-3 и MONARCH 2 доказаха ефикасността на Рибоциклиб и Абемациклиб сред различни пациентски групи с HR-положителен, HER2-негативен напреднал рак на гърдата, като демонстрираха статистически значима редукция на риска от смърт съответно с 29%, 28% и 24%. Въпреки че PALOMA-3 не успя да покаже статистически значимо подобрение на OS, директно сравнение между проучванията е трудно, поради значителните различия във включените пациентски групи.
Взети заедно, проучванията MONALEESA с Рибоцицклиб доказват постоянна полза за OS, независимо от линията на терапия, видът съпътстваща ендокринна терапия и менопаузалния статус на пациентките.  
Проучването е финансирано от Novartis. Ribociclib е открит от Novartis Institutes of BioMedical Research в сътрудничество с Astex Pharmaceuticals.
 
Източници:
Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Letrozole in Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2022;386:942-950Българска Асоциация по Медицинска Онкология