Капивасертиб подобрява преживяемостта без прогресия (PFS) при HR+/HER2–авансирал КМЖ, който е резистентен на ароматазни инхибитори

Според резултатите представени през 2022 на симпозиумът " San Antonio Breast Cancer " от фаза 3 проучването CAPItello-291, добавянето на капивасертиб към фулвестрант подобрява PFS при пацинети с хормон рецептор (HR)-позитивен, HER2-негативен авансирал карцином на млечната жлеза, който е резистентен на ароматазни инхибитори.
Проучването включва пацинети с HR-позитивен, HER2-отрицателен авансирал КМЖ, който е прогресирал или се е появил отново, докато са били на лечение или след ендокринна терапия, със или без CDK4/6 инхибитор.
По думи на изследователите, водещи проучването, подобрението в PFS при относително добре поносими странични ефекти е много обнадеждаващо. Надеждите са, че капивасертиб ще стане нова опция за пациенти с карцином, прогресирал на фона на ендокринна терапия.
708 пациента са рандомизирани в 2 рамена. В едното получават фулвестрант в комбинация с плацебо (n=355), в другото получават капивасертиб (n=353). Средната възраст е 59 години (между 26-84) в рамото с капивасертиб и 58 (между 26-90) в плацебо рамото. Повечето пацитенти са били жени (99.2% в първото рамо и 98.9% във второто), постменопаузални ( 80.8% и 73.7%, съответно), с вторична ендокринна резистентност (64.2% и 69.15) и са били на режим, съдържащ CDK4/6 инхибитор (69% и 69.1%). Промени в AKT - сигналния път са се наблюдавали при 43.7% от пациентите в капивасертиб рамото и 38% в плацебо рамото. Средната PFS е 7.2 месеца в първото рамо, срещу 3.6 месеца в плацебо рамото (hazard ratio [HR], 0.60; 95% CI, 0.51-0.71; <.001). Измежду пациентите с тумори с промени в AKT пътя, средната PFS е 7.3 месеца срещу 3.1 месеца (HR, 0.50; 95% CI, 0.38-0.65; <.001). А при тези без промени, средната PFS е 7.2 месеца и 3.7 месеца (HR, 0.70; 95% CI, 0.56-0.88). От пациентите с меримо заболяване на baseline честотата на обективния отговор е 22.9% срещу 12.2 в двете рамена съответно. От тези с меримо заболяване и промяна в AKT пътя честотата на отговора е 28.8% срещу 9.7%. Често срещани нежелани реакции в първото и второто рамо са диария (72.4% срещу 20.0%), гадене (34.6% срещу 15.4%), обрив (22.0% срещу 4.3%), отпадналост (20.8% срещу 12.9%) и повръщане (20.6% и 4.9%). 

Българска Асоциация по Медицинска Онкология