Писмо Наредба 40

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Д-Р ЦВ. РАЙЧИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

 

Относно: Промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (ДВ, БР. 112 от 2004 г.)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Българска Асоциацияпо Медицинска Онкология и Българска Асоциация по Онкология

Уважаема г-жо Министър, уважаеми д-р Райчинов, С цел усъвършенстване на работата в клиниките/отделенията по химиотера- пия (медицинска онкология) и за подобряване на обслужването на онкологично болните със солидни тумори, провеждащи лекарствено лечение, предлагаме следното:

1. В параграф 6 на посочената Наредба, т. 3 да се коригира: «Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 г с минимален болничен престой 2 дни». Основание за исканата промяна е необходимостта от престой с  родължителност не повече от два дни при болни, провеждащи дълги инфузии с цисплатина, или с подготовка с дексаметазон от предишната вечер. Това е преобладаващият брой болни, лекувани по КП №298.

2. Предлагаме въвеждане на нова клинична пътека №298-А «Лечение на усложнения от проведено противотуморно лечение при лица над 18 г със солидни тумори». Става дума за малък брой болни, които трябва да бъдат хоспитализирни за лечение на тежки усложнения:фебрилни неутропении, тромбоцитопении, тежки анемии, панцитопении, възпалителни усложнения, дехидратация вследствие на диария 3-4 степен, хиперкалциемии, тумор-лизис синдром и т.н. Лечението на тези болни е свързано с приложение на скъпи медикаменти: растежни фактори, парентерални антибиотици, парентерално хранене. Минималният болничен престой при тези пациенти е 7 дни. Логично е тази клинична пътека да бъде адекватно остойностена

3. В параграф 6, т. 4 – към Забележка 3 да се добави: «стойността на цитостатиците и обезболяващите средства не се включва в цената на КП»

4. Параграф 10, Приложение 11 – налага се цялостно преразглеждане и коригиране на приложението. Предлагаме примерен вариант, създаден от наши експерти.

17.09.2012 С уважение:

Доц. Д-р К.В.Тимчева,

Председател на Българска Асоциация по Медицинска Онкология

 

Д-р Борислав Димитров,

Заместник-председател на БАМО

 

Проф. Д-р Страшимир Каранов,

Председател на Българска Асоциация по ОнкологияБългарска Асоциация по Медицинска Онкология