Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО) е учредена на 30 август 2012 г. Тя обединява специалисти по медицинска онкология, специализанти и лекари, които работят в тази област или имат професионален интерес към нея. БАМО получи широка подкрепа от всички онкологични лечебни заведения в страната. Членове на Управителния съвет на БАМО са проф. Драган Бобев, доц. И. Христозова, доц. Ю. Райнов, доц. д-р Хр. Ганчев, доц. д-р М. Николов, д-р Борислав Димитров (заместник председател), д-р Ел. Кръстева, д-р П. Петров, д-р В. Минчев (Пловдив), д-р К. Генова (Русе), д-р Г. Димитрова (Хасково), д-р К. Янчева (Бургас), д-р В. Таскова (Варна), д-р Марчела Колева, д-р Спартак Вълев, д-р Св. Павлова (Добрич), д-р Т. Койнова, д-р А. Кацарска (Благоевград).
С учредяването на БАМО нашата асоциация си постави няколко основни цели, а именно създаване на условия за прилагане на достиженията на съвременната медицинска онкология в България, повишаване на теоретичната подготовка на специалистите по медицинска онкология, повишаване на здравната култура на нашето население. Уверени сме, че в условия на непрекъснато нарастваща заболяемост и смъртност от онкологични заболявания в световен мащаб, постигането на тези цели би намалило риска и темпа на увеличаване на честотата на толкова трудна за лечение болест като рака.
За реализиране на тази амбициозна програма БАМО ежегодно организира научни конференции, посветени на последните постижения в областта на лекарственото лечение на злокачествените тумори. Надяваме се, че поднасянето на терапевтични новости, докладвани на Световния конгрес по клинична онкология, ще направи най-новите достижения на науката достъпни и за българските онколози. В подкрепа на нашите идеи се провеждат срещи в колаборация с други научни дружества от страната, публикуват се периодични печатни издания, брошури и други помагала.
В унисон с нашето желание за подобряване и оптимизиране на съществуващата в момента здравна система в началото на м. Декември 2012г. беше проведена среща с Научното дружество по патология. В резултат двете дружества представиха документ-предложение към МЗ и НЗОК за решаване на наболели проблеми в тази област, както и за осигуряване на финансиране на тази толкова важна за диагностичния процес дейност.
През м. Октомври 2013г. съвместно с Българската Национална Асоциация по Онкология се проведе Международно училище, посветено на диагностиката и лечението на мозъчни тумори. Световно известни имена на специалисти в областта запознаха присъстващите с най-новите достижения в комплексното лечение на тези злокачествени тумори с нарастваща заболяемост.
Лекарите, работещи в областта на медицинската онкология, специализиращите лекари и студентите по медицина посрещат с интерес периодичното издание на асоциацията - Studia Oncologica. В него специалисти в областта, както и млади специализиращи лекари представят научни обзори по онкология и интересни клинични случаи от практиката.
Доскоро лекарите онколози в България не разполагаха с учебник по медицинска онкология, въпреки че специалността съществува у нас от 2007г. Инициатива на БАМО е издаването на първия и единствен учебник на български език - „Медицинска онкология” (София, 2012г).
Не маловажна част от задачите на БАМО е периодичното осъвременяване на Програмата за обучение по Медицинска онкология, съобразно изискванията на Европейската програма за обучение по тази специалност. Такава програма - предложение беше внесена в МЗ още през есента на 2012г., но отговор от институцията все още няма.
Специалистите от БАМО откликват на текущите проблеми в лечебната и диагностична дейност чрез внасяне на експертни становища към отговорните институции: предложения до НЗОК, МЗ и БЛС. Тези становища касаеха промените в Наредба 40, промени в изискванията за лечение с хормонални продукти в НЗОК, необосновани промени в показанията за лечение – включване на МКБ кодове извън КХП.
БАМО е асоциация, обърната не само към лекарите - специалисти, но е създадена, за да бъде от полза и за пациентите в България. По инициатива на БАМО беше изготвена брошура в помощ на пациентите, провеждащи химиотерапия. Това е едно от първите пълноценни помагала, изясняващи същността на отделните видове лекарствено лечение на злокачествени тумори, риска от нежелани лекарствени реакции и начините за преодоляването им. Информираността на болните относно предстоящото им лечение и увереността им в качеството на представената им информация е гаранция за успешен диалог лекар-пациент и успешен лечебен процес.
В момента Асоциацията подготвя втората Годишна научна конференция, посветена традиционно на последните открития в областта на лекарственото лечение на солидните злокачествени тумори. Поканени са 5 чуждестранни лектора, световно известни имена, които ще запознаят българската аудитория с новостите в лечението на най-често срещаните локализации злокачествени тумори – карцинома на млечната жлеза, белите дробове и дебелото черво. На участниците в срещата ще бъде предоставено първото у нас Ръководство за HER2 – диагностика. То е подготвено от водещи български патолози и се издава със съдействието на БАМО.
Българската Асоциация по Медицинска Онкология обединява над 90% от специалистите-медицински онколози в страната. Броят на членуващите в БАМО непрекъснато нараства. Асоциацията се ползва с огромен авторитет сред колегите – лекари и специализанти, тъй като всячески се стреми да отговори на високите им професионални изисквания, както и да постави наболелите им проблеми за решаване пред официалните институции в страната.Българска Асоциация по Медицинска Онкология